Connect. Communicate. Collaborate. Securely.

Domů » Česky » Kerio Connect » Čínské znaky v zprávě
  •  
i-servis je nyní offline i-servis

Příspěvky: 3
Odeslat poštu tomuto uživateli
V některých zprávách u různých uživatelů se začal objevovat problém, že začátek textu je normálně a pak pokračuje čínskými znaky viz ukázna níže. Email je jen textový bez příloh. Problém se ukazuje jak pri odeslání mimo doménu tak i pri posílání v rámci firmy.

Ukázka:

To může dělat i nějaký z barevných tonerů, je to ale prakticky neodchytnutelné. Počkal bych, až vymění ostatní barevné tonery. ૘⃞ഀ਀䬀搀礀戀礀 樀攀 琀漀 渀ᬀ樁愀 欀 栀漀搀渀ᬀ 洀漀挀 琀爀瀀椀氀漀  愀 稀瘀礀愀漁瘀愀氀愀 猀攀 ഀ攁琀渀漀 猀琀Ⰰ 稀欀甀猀洀 渀ᬀ樁愀欀 瘀礀夀 攁愀椁琀⸀ 倀愀欀 戀礀挀栀 愀猀椀 漀 搀 渀椀挀栀 瀀漀琀夀攁戀漀瘀愀氀 愀欀 琀甀氀渀 椀渀昀漀 漀 猀琀愀瘀甀  匀䴀 ⠀瘀ﴀ琀椀猀欀 欀漀渀昀椀最甀爀愀 挀攀⤀ഀ਀ഀ਀倀攀琀爀ഀ਀ഀ਀ⴀⴀⴀⴀⴀ 伀爀椀最椀渀愀氀 䴀攀猀猀愀最攀ⴀⴀⴀⴀ ⴀഀ਀䘀爀漀洀㨀 䴀椀挀栀愀氀 嘀氀ഀ攁 欀 嬀洀愀椀氀琀漀㨀瘀氀挀攀欀⸀洀椀挀栀 愀氀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀崀 ഀ਀匀攀渀琀 㨀 䘀爀椀搀愀礀Ⰰ 䴀愀爀挀栀 ㄀ Ⰰ  ㈀ ㄀㜀 㤀㨀㌀㘀 䄀䴀ഀ਀吀漀㨀 倀攀 琀爀 匀礀猀攀氀 㰀猀礀猀攀氀䀀攀搀愀爀 甀洀愀⸀挀稀㸀ഀ਀匀甀戀樀攀挀琀㨀 䴀䌀 㔀㘀㈀ ⴀ 䈀漀栀渀椀挀攀 ⴀ 怀琁ᬀ琁 渀猀欀ഀ਀ഀ਀䄀栀漀樀 倀攀琀夀攁Ⰰ ഀ਀ഀ਀瀀愀洀愀琀甀樀攀愀 猀椀 渀愀  氀攀搀渀漀瘀漀甀 渀瘀愀琁ᬀ瘁甀 甀  瀀愀渀 吀甀ഀ欁漀瘀 瘀 䈀漀栀渀椀 挀挀栀 瘀攀搀氀攀 䨀愀渀礀 刀漀縁椁 ഀ欁漀瘀㼀ഀ਀ഀ਀吀攀ༀ 洀椀 瀀猀愀 氀愀 Ⰰ 縀攁 猀攀 漀瀀ᬀ琁 猀攀洀  琀愀洀 渀栀漀搀渀ᬀ 稀愀ഀ愁氀愀 漀 戀樀攀瘀漀瘀愀琀 猀琀攀樀渀 挀栀礀戀 愀 樀愀欀漀 瀀夀攁搀 琀瘀漀甀 渀瘀 愀琁ᬀ瘁漀甀⸀ഀ਀ഀ਀倀猀愀氀椀 洀椀  琀漀 樀攀渀 琀愀欀 洀椀洀漀挀栀漀搀攀 洀Ⰰ  欀搀礀縀 漀戀樀攀搀渀瘀愀氀椀  䈀䔀䰀吀 Ⰰ 琀愀欀縀攁 樀攀 琀漀  稀愀琀洀 渀攀琀爀瀀Ⰰ 樀攀渀 洀 愀樀 漀戀愀瘀甀 樀攀猀琀氀椀 猀攀  琀漀 渀攀戀甀搀攀 稀栀漀爀愀漁瘀愀琀⸀ ഀ਀ഀ਀一攀洀洀 樀椀洀 瀀夀椁 渀ᬀ 樁愀欀 挀攀渀漀瘀 愀欀挀椀 漀搀  伀䬀䤀 瘀渀甀琀椀琀 渀漀瘀漀甀 琀椀猀 欀爀渀甀㼀 吀愀琀漀 洀 渀愀樀攀琀 漀 渀攀挀攀氀ﴀ挀栀 㘀      愀  樀猀漀甀 猀 渀 漀搀 稀愀ഀ琀欀甀  瀀爀漀戀氀洀礀⸀ഀ਀ഀ਀䐀欀礀 䴀 椀挀栀愀氀ഀ਀ഀ਀
  •  
Pavel Dobrý (Kerio) je nyní offline Pavel Dobrý (Kerio)

Příspěvky: 1536
Odeslat poštu tomuto uživateli
Obávám se, že bez pohledu na zdrojový text zprávy vám asi nikdo nebude moci poradit. Jedině tam jde zjistit, co se mohlo stát.

Databáze znalostí: http://kb.kerio.com/
Technická podpora: http://www.kerio.cz/cz/support
  •  
Thomson78 je nyní offline Thomson78

Příspěvky: 122

Odeslat poštu tomuto uživateli
Většinou tato situace nastává při přeposílání zprávy a zásahu poštovní aplikace, která změní formát nebo dokonce kódování.

TL
  •  
Thomson78 je nyní offline Thomson78

Příspěvky: 122

Odeslat poštu tomuto uživateli
Thomson78 napsal dne St, 15 březen 2017 10:24
Většinou tato situace nastává při přeposílání zprávy a zásahu poštovní aplikace, která změní formát nebo dokonce kódování.


Zajímavé je, že se s tímto problémem ozvalo právě v těchto dnech hned několik uživatelů. Naposled jsme tento úkaz řešili před lety, tuším ještě v KMS verze 5!

TL
Předchozí téma: KOFF a veřejné složky
Další téma: Nastal konflikt při synchronizaci podsložky
Jít na fórum:
  


Disclaimer:
Kerio discussion forums are intended for open communication between forum members and may contain information and material posted by members which may be useful in learning about Kerio products. The discussion forums are not intended to provide technical support for any specific product. Any information implied or expressed in the discussion forums is that of the posting member. Kerio is in no way responsible for the information posted in the forums, or its accuracy. Kerio employees may participate in the discussions, but their postings do not represent an offical position of the company on any issues raised or discussed. Kerio reserves the right to monitor and maintain the forums to promote free and accurate exchange of information.

Aktuální čas: Pá bře 24 20:53:37 CET 2017

Celkový čas potřebný k vygenerování této stránky: 0.00867 vteřin
.:: Kontakt :: Domů ::.
Běží na: FUDforum 3.0.4.